با سلام کتابی در مورد مدیریت نوین در سازمان باشه بهتره نداره هر نوع فایلش باشه مورد نداره
باسپاس فراوان