نسخه ١٧ از توزيع پرطرفدار فدورا بزودي مي آيد. اكنون اين نسخه در حالت بتا به سر ميبرد.
تغييرات اين نسخه ؛ استفاده از كرنل ٣.٣ و گنوم ٣.٤ به همراه گيمپ ٢.٨ و كي دي ئي ٤.٨ عرضه ميشود.
براي دانلود : http://fedoraproject.org/en/get-prerelease
منبع:
http://fedorapeople.org/groups/docs/...Notes-Overview