نسخه ٢٠١٢٠٤ لينوكس مينت دبيان موسوم به LMDE ريليز شد.
نسخه كرنل اين نسخه ٣.٢ بوده و از محيط mate بعنوان محيط پيشفرض استفاده ميكند.


منبع : http://blog.linuxmint.com/?p=1979