من air mc 506 دارم نمی تونم به ۱۰.۷.۳ برم
الان رو ۱۰.۷ هستم وقتی هم chek update رو میزنم نمی یاد ۱۰.۷.۳