استانهای آلوده کشور به انواع بدافزار و نرم افزارهای مخرب اینترنتی در هشت ماه نخست امسال شناسایی شدند که براساس آن استانهای تهران، یزد و آذربایجان شرقی دارای بیشترین تعداد آدرس های اینترنتی آلوده به انواع بدافزار بوده اند.
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای – ماهر- برای ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در پایان هر ماه پس از جمع آوری و تحلیل داده* از شبکه تله بدافزار گزارشی مبنی بر میزان گستره آلودگی سیستم های رایانه ای به انواع بدافزار در استانهای کشور ارائه می کند که این امر بیانگر تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده در هر استان است.
ماهانه میلیونها رایانه در سراسر جهان مورد حملات انواع نرم افزارهای مخرب قرار می گیرند و در کشور ما نیز برخی آمار ارائه شده از خطر حمله به حدود 50 تا 60 درصد سیستمهای رایانه ای خبر می دهد.
براین اساس سازمان فناوری اطلاعات با راه اندازی مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به ایجاد تله بدافزار در کشور اقدام کرده تا از حملات رایانه ای در سطح شبکه اینترنت جلوگیری کند. این شبکه که با هدف ثبت نقاط ضعف امنیتی سیستم*های رایانه ای و نوع حمله به آنها در کشور به عنوان یک پروژه ملی تعریف شده ماهانه به صورت میانگین بالغ بر یک هزار و 600 بدافزار را به دام می اندازد.
آمارهای به دست آمده در هشت ماه نخست امسال نشان می دهد که بیشترین تعداد آدرسهای اینترنتی آلوده شناسایی شده مربوط به استانهای تهران، یزد، آذربایجان شرقی و کرمانشاه بوده و در این راستا این استانها از نظر تعداد آدرسهای آلوده و نیز تعداد دفعات ارسال نرم افزار مخرب در مکانهای اول این جدول قرار دارند.
در بررسی های به عمل آمده بیشترین حمله بدافزارها به استانهای کشور در شهریورماه امسال به یکهزار و 41 مورد آدرس اینترنتی آلوده شکل گرفته که دراین مورد 188آدرس اینترنتی شناسایی شده مربوط به استان یزد، 149 مورد مربوط به آذربایجان شرقی و 141مورد مربوط به تهران بوده است.
در ماههای فروردین، *اردیبهشت و خرداد به ترتیب 293، 358 و637 مورد آدرس اینترنتی آلوده به انواع نرم افزار مخرب در استانهای کشور شناسایی شده اند که این آمار در ماههای تیر، مرداد ، شهریور، مهر و آبان نیز به ترتیب 604 ، 669 ، 1041 ، 819 و 503 مورد اعلام شده است.
بررسیها نشان می دهد که در هشت ماه نخست امسال استان تهران به ترتیب 115 بار، 134 ، 180 ، 141 ، 172 ، 141و 47 بار مورد حملات انواع بدافزار قرار گرفته و این تعداد آدرس آلوده اینترنتی در این استان شناسایی شده است.
بعد از تهران نیز استانهای یزد و آذربایجان شرقی بیشترین میزان گستره آلودگی در استانهای کشور را به انواع بدافزارها دارد.
منبع.itiran