من آيپد٢دارم كه بعد از جيلبريك رو فريمور٥-٠-١ ونصب از سيديا جديداً عكس يك نفر مياد كه هربار بعد از ريسپرينگ كردن عكس طرف با اينكه عوضش كرده بودم تو home s screen مياد!!!
چكارش كنم؟