توسط این برنامه که در سیدیا به صورت رایگان عرضه میشود شما میتوانید صدای سطل زباله ی MacOS را به قسمت Mail , App , Notes و email بیاورید