اینکارو کردم نشد که...چرا پس اینجوری شده هیچ راهی واسش جواب نمیده
ٰ