شبکه اجتماعی موسیقی محور اپل به تازگی با معرفی لیست های موسیقی افراد که قابل اشتراک هستند سعی در هر چه بهینه تر کردن خود را دارد.
لینک راهنمایی