تم iOS4 SBSettings جهت استفاده در برنامه SBsettings ..
این تم بر پایه فولدرهای iOS 4.x طراحی شده و ظاهری شبیه این فولدرها دارد