این تاپیک بیشتر به درد ایفون داران قدیمی می خورد،

توسط برنامه iFile فیلم مورد نظر را به قسمت Camera Roll منتقل کنید،
در اینحالت شما می توانید از برنامه Trim دوربین فیلمبرداری استفاده کنید
حتی اگر گوشی شما قادر به فیلمبرداری بدون برنامه های جانبی نباشد،!