مخصوص Yosemite
http://i-0s.ir/BETA/Safari_10_for_OS...w.myUd.ir).dmg

مخصوص El_Capitan
http://i-0s.ir/BETA/Safari_10_for_OS...w.myUd.ir).dmg