ایا کسی تابحال برخورده به این مشکل
دوربینه جلوش این مشکلو ندارم
راه حلش چیست مشکلش از کجاست