دوستان من یک سوال داشتم قبلا من اکانم ه ک شد!بعد پسش گرفتم و 2 مرحله کردم ایمیل رو هم عوض کردم همینطور پسورد!اما باز میام میبینم خود به خود به فالووینگ هام اضافه شده!
چی کار کنم ؟