با سلام

به دلیل اینکه بعد از نصب ویندوز با مشکل کلیک کردن ترک پد اپل مواجه بودم ْبنحویکه امکان کلیک کردن وجود نداشت و راهی براش پیدا نکردم.این پست ایجاد کردم
برای رفع این مشکل مراحل زیر باید طی کنید

1) Bottom right taskbar (left click) the Boot camp logo and click on "Boot camp control panel"


2) User Account Control will prompt you for access click "Yes"


3) Click on the "Track pad" taskbar on the top


4) Check off "Tap to click", click on "Apply", than "Ok"