سلام عزیزان..
از دیشب گزینه ضربدر که برای پاک کردن،کلمات و حروف به کار میرفته،غیرفعال گردیده!!
علتش چیه؟!