با لمس گزينه هاي رو صفحه گوشيم يه كادر مشكي دورش مياد بعد بايد دوبار كليك كنم تا بره توش
خيلي كند شده كارهام
چيكار كنم