خودبه خود از برنامه ها خارج میشود، لطفا راهنمایی کنید