آيفونم پر شده ميرم نو usage كه بيينم چى پُرش كرده بعد camera بيشتر از همه بود ٥ گيگ shared photo stream پُر كرده icloud خالى كردم اما مونده اون ٥ گيگ هنوز، چجورى خالى كنم؟