چطور ميتوتن آهنگ هاي منتقل شده به گوشي توسط برنامه shareit را به موزيك آيفون انتقال داد؟