تو سايت هم رفتم فعالش كردم
ظاهرا هيچ اشكالي نداره
ولي با گوشيم نميتونم از ستفاده كنم