بابك جان
دوستان عزيز

آيا گرفتن برنامه از بانك نرم افزاري سيبچه و بازار
به إيفون آسيبي نمي رساند.
خود شما چه پيشنهاد مي كنيد ؟
اين vshare كه درست و حسابي كار نمي كنه
نرم افزار tangbu هم كه ديگه مثل اينكه تعطيل شده
ممنون