وقتي گوشي با erased mode لاك ميشه چه راه حلي وايه برگردوندن وجود داره؟؟؟