من کامل همه مراحل وانجام دادم اپل ایدی مو هم باز میکنه ولی یه قسمتی هست اون و هر کاری میکنم اوکی نمیشه