درخواست برنامه برای مشاهده فیلم و عکس از روی تایم کپسول از طریق ایپد