ميگويند با هزينه كردن حدود ٦٠٠ هزار تومان از سايت apple مسود نسبت به unlock كردن icloud دستگاه كمك گرفت