من ایفن 6 ر وابذدیت کردم قبل اپل ایدی رو ساین اوت کردم بعد رستور کردم بکاپ رو که برگردوندم نرم افزار ها بر نگشت و رمز اپل ایدی قبلی رو نمی دونستم و هر کاری کردم نتونستم با یه اپل ایدی جدید ساین بشم . هیچ نرم افزلری هم نصب نمی شه