من دنبال يه بازي آي و اس ميگردم كه تو اين بازي ما از يه موجود پشمالو مراقبت ميكنيم بهش غذا و اينچيزا ميديم اسمش پو نيست
شما ميدونين اسمش چيه؟