1-تو سرچ اي-بوكس بنويسين Brave
2-كتاب بسيار زيبا-معروف و خاطره انگيز از موزيسين هاي بسيار قديمي.The Beatles
كتاب تصويري Yellow Submarine
3-كتاب كار با iPad. با نام iPad at work.كتاب ولوم 2 توصيه مي شود.
4-سايت کتاب*خانه گویاآی*تی هم كتاب هاي عالي داره.

BY
Alik