چــــــرا هیچـکس مـــــنو کـــمک نمیکـــــــنه ؟!!!!

نمایش نسخه قابل چاپ